ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร

    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี : 
          จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชน     มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ
    ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง
เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :
         
ดำเนินงานโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
                                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
                                  อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2
                                  48 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
                                                                

วันเวลาทำการ :  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานประจำ" หัวข้อย่อย "หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) ปี พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี พ.ศ.๒๕๖๑
สถิติผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
1
เดือนนี้
9
เดือนที่แล้ว
14
ปีนี้
144
ปีที่แล้ว
193
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- คู่มือประชาชน : สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขั้นตอนการขอใช้บริการ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
- ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗
มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา ๗ (๒) สรุปอำนาจหน้าที่
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน
มาตรา ๗ (๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณา
                   หรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายลงพิมพ์
                    ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี
มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน
                    หรือ สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ

มาตรา ๙ (๗) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ
                    ที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ ครม.

มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ
     มาตรา ๙ (๘.๑) ประกาศประกวดราคา สอบราคา
    มาตรา ๙ (๘.๒) แบบ สขร.1
     มาตรา ๙ (๘.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

     มาตรา ๙ (๘.๔) ข้้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

     มาตรา ๙ (๘.๕) ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 
     มาตรา ๙ (๘.๖) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์
     มาตรา ๙ (๘.๗) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม์
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559