มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๙ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติคุุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙