มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี

 

 

แผนการเงิน ศสม.คลองกระแชง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
แผนการเงิน เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
แผนการเงิน เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
แผนสุขภาพ สสจ เพชรบุรี ปี ๒๕๖๑  
แผนสุขภาพอำเภอ ปี ๒๕๖๑  
แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ฉบับทบทวน ๒๕๕๗-๒๕๖๐
แผนสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๘
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๒๕๕๖
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม ๒๕๖๐
งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน เมษายน 2560