มาตรา ๙ (๘.๒) แบบ สขร.1

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๐