มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา

 

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี

พฤษภาคม ๒๕๖๑
    - โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564  
   - โยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙
       
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

    - แนวทางการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

    

     - บรรยายพิเศษแผนยุทศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)   
       ทิศทางและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

       โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

 

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙

    - ปาฐกถาพิเศษ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘