มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

   
ผลรายการยาจัดซื้อร่วม ปี ๒๕๖๐  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
คำสั่งมอบอำนาจกระทรวงสาธารณสุข ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
คำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.เพชรบุรี ให้รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนฯ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.เพชรบุรี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐