มาตรา ๗ (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐