ตัวชี้วัดที่ ๑ : การจัดซื้อจัดจ้าง    
ตัวชี้วัดที่ ๒ : การมีส่วนร่วม    

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การเปิดเผยข้อมูล

๑. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เรื่องแนวทางมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต
์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑