ปีงบประมาณ 2561 - 2565

 

เอกสาร
คำอธิบาย
ข้อมูลทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ข้อมูลทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ข้อมูลทั่วไป ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 (จากกลุ่มงาน)
การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำหรับจัดทำแผนปีงบประมาณ 2561
การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปปัญหาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำหรับจัดทำแผนปีงบประมาณ 2561
สรุปปัญหาสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อมููลประชากรสำหรับจัดทำแผนปีงบประมาณ 2561 จากแฟ้ม person Type 1, 3 ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สำหรับวางเป้าหมายในการทำงานระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 2561
ข้อมููลประชากรสำหรับจัดทำแผนปีงบประมาณ 2562 จากแฟ้ม person Type 1, 3 ตัดยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สำหรับวางเป้าหมายในการทำงานระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 2562
ข้อมููลประชากรสำหรับจัดทำแผนปีงบประมาณ 2563 จากแฟ้ม person Type 1, 3 ตัดยอด ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำหรับวางเป้าหมายในการทำงานระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลประชากรกลางป จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

 

 

 

เอกสาร+โปรแกรม

คำอธิบาย

ข้อมูล จปฐ ปี 2558-2560
สรุปการประชุมตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2560 วัน่ที่ 9 พฤษภาคม 2560
ประชากรสำหรับตั้งเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 http://region5.moph.go.th/web/ระบบข้อมูล/ข้อมูลประชากรปี2560
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จาก เขตฯ 5 รายงาน ณ วันที่ 18 มกราคม 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายงาน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ตัวชี้วัด KPI ปีงบประมาณ 2560 ณ 29 ธันวาคม 2559
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ณ15 ธันวาคม 2559
การประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF ปี 60 สป.สช.เขต 5 ราชบุรี ณ ธันวาคม 2559
ปัญหาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 ณ พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย ปี 2559 -จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ณ 30 ก.ย..2559 (HDC) Type 1,3 สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบฯ2560
ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2553 -จากงานประกันสุขภาพ ณ 31 ส.ค.2553 สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบฯ2554
ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2554

-จากงานประกันสุขภาพ ณ 31 ส.ค.2554 สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบฯ2555

ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2555

-จากงานประกันสุขภาพ ณ 31 ส.ค.2555 สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบฯ2556
ปรับปรุง ณ ธันวาคม 2557 ในส่วนของอายุที่มากกว่า 90 ปี, 35ปีขึ้นไป,
40ปีขึ้นไป, 60 ปีขึ้นไป

ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2556 -จากงานประกันสุขภาพ ณ ก.ย.56 สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบฯ2557
ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2557 -จากงานประกันสุขภาพ ณ ก.ย.57 สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบฯ2558
 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558
ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2558 -สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปีงบประมาณ 2559 ณ 17 ธันวาคม 2558
ข้อมูลประชากรประกันสุขภาพ ปี 2562 -จากงานประกันสุขภาพ ณ ส.ค. 62

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยาการสุขภาพ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยาการสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป ปี 59 ณ มกราคม 2559
สรุปICD10TM จากการประชุมวันที่ 20 มิย 56