ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญู
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
032-425100 ต่อ 3005

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
032-425100 ต่อ 3005

นายฉัตรชัย สมานมิตร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ
032-425100 ต่อ 3005

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ด้านเภสัชสาธารณสุข
032-425100 ต่อ 3005

นายสำราญ เจริญผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นายประสาน วงค์ลาวัลย์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
032-425100 ต่อ 3005

นพ.จีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นพ.ประกาศิต ชมชื่น
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์ชำนาญการ
ด้านเวชกรรม
032-425100 ต่อ 3005

นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์
ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

 

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนางมุทิตา เครือปะละ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษนายฉัตรชัย สมานมิตร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการนายอภิชัย สังข์ผาด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายภิญโญ ภู่ประภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายณรงค์ พุทธรักษา
นิติกรชำนาญการนายบัณฑิต ต้วมศรี
เภสัชกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการพิเศษนายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนางรพีพร ฤาเดช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษทพญ.อนัญญา กลับประดิษฐ
ทันตแพทย์ชำนาญการนางไพรัตน์ มณีสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางพยุง พุ่มกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยนายธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษน.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ
เภสัชกรชำนาญการ

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญนพ.ประกาศิต ชมชื่นนพ.จตุภูมิ นีละศรีพญ.ปิยนุช ศรีสุคนธ์นพ.อมรเทพ บุตรกตัญญูพญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้พญ.อนุธิดา ประทุม

 

     สาธารณสุขอำเภอ     นายณรงค์ ไมตรีจิตร์นายประสาน วงค์ลาวัลย์นายสนอง เบี่ยงสวาทนายเชาว์ ทองมานายธรรมรงค์ ทวีศรีนายประเสริฐ ปลอดโปร่งนางสุมาลี จันทรสุขโขนายสุขประเสริฐ ทับสี