กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


: ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้รพ.สต.ท่าแร้ง สสอ.บ้านแหลม

โดย อนันต์ พงษ์นาค ดาวน์โหลดแล้ว 56 ครั้ง

: ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้รพ.สต.ท่าแร้ง สสอ.บ้านแหลม