โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 5

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 136 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 5 ด้วยเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567” ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานโดย นางปานทิพย์ ศิริโชติ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน เป็น อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน สามารถนำความรู้ไป คัดกรอง แจ้งเตือนภัย และเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพในพื้นที่ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายการบูรณาการทำงานในการป้องกัน และแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้มีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็น อสม. หมอประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 380 คน วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม บรรยายในหัวข้อ บทบาทของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกับการแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน ความรู้ทั่วไป มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก ด้วยชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง (HPV Self-sampling) การติดตามข้อมูลผลการตรวจคัดกรอง