พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 50 คน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กล่าวรายงานโดยนายธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี