ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเพื่อประโยชน์ในการรักษาและสุขภาพ

โดย นายพากร ชุณหภัทรกุล อ่านแล้ว 19 คน

ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเพื่อประโยชน์ในการรักษาและสุขภาพ