ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนกันยายน 2564

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 กันยายน 2564
ถึง
1 ตุลาคม 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 50
30 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
25 กันยายน 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การจัดสอบและจัดอบรมผู้ควบคุมการผลิตอาหาร
ประธาน : นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 125
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 กันยายน 2564
ถึง
24 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 กันยายน 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)สำหรับสถานประกอบกิจการ
ประธาน : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 444
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ชี้แจงและตรวจสอบคุณวุฒิของ 5 ประเภท การจ้าง
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 กันยายน 2564
ถึง
21 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 กันยายน 2564
ถึง
17 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : VDO conf ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
ประธาน : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : สอนการใช้โปรแกรม co vaccine
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 6 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : รายงานความก้าวหน้า งบ ปภ
ประธาน : รองสุทัศน์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคำร้อง ม.41
ประธาน : นางสุรัตน์ พลบุตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
7 กันยายน 2564
ถึง
10 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 กันยายน 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 50
8 กันยายน 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กบห ครั้งที่ 2
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 120
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมงานเกษียณ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 127
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
6 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
ประธาน : หัวหน้าบริหาร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 50
3 กันยายน 2564
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 131
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 103
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมทุจริต และต่อต้านการทุจริต
ประธาน : รองโกศล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 102
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การเบิกจ่ายงบกลางเสี่ยงภัย
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานการเงิน
หน่วยงาน : การเงิน
โทร. 128
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 กันยายน 2564
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมEOC สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 132
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
1 กันยายน 2564
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : จัดบริการสาธารณสุขในเรือนจำ
ประธาน : หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 122
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 2 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 5 คน