ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนพฤษภาคม 2566

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
31 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ
ประธาน : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
31 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงาน EMS ระดับจังหวัด
ประธาน : ดร.ธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ช้องนาง บุตรรัตน์
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
31 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
31 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การดูแลคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
30 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สรุปผลการประเมินผลงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
30 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
29 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เครือข่ายทั้ง 8 อำเภอ
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
29 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมรับผู้ตรวจราชการ Online สาขางานสุขภาพจิต และจิตเวช
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี 66
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
26 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การคัดกรองถดถอย 9 ด้าน
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
26 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ซ้อมแผนอักคีภัย
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คัดเลือกบรรจุข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ประธาน : รอง นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
25 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
24 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กรอบอัตรากำลัง
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
24 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การดูแลมารดาหลังคลอด
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สัมมนาให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์
ประธาน :
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สรุปผลการประเมินผลงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : กรรมการปฐมภูมิ
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
22 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเพื่อติดตั้งการใช้งานโปรแกรมทะเบียนมะเร็ง TCB
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดคนดีศรีสาธารณสุข และหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566
ประธาน : นายฉัตรชัย สมานมิตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
19 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมปฐมนิเทศขนก.ใหม่
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : คลินิกทันตกรรม
ประธาน : รองนายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : สิตา รุ่งประเสริฐ
หน่วยงาน : ทันตสุขภาพ
โทร. 3026
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเป็นยา จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการ รมช.สธ.
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
18 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการสอบสวนวินัย
ประธาน : รองพงศ์พิสิฐ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : กลุ่มงานนิติการ
หน่วยงาน : กลุ่มกฏหมาย
โทร. 3027
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
18 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดผลงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุม คณะกรรมการ อสม.จังหวัด
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 พฤษภาคม 2566
ถึง
16 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ประธาน : รองนายแพทย์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต เครือข่ายทั้ง 8 อำเภอ
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมหารือการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
15 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : สุขภาพจิต
ประธาน : รองลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
12 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมกรอบอัตรกำลัง
ประธาน : หน.กง.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 พฤษภาคม 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน Wellness Center จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอขออนุญาตสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กัญชา)
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
12 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมสรุปตรวจราชการฯ
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
11 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อนุกรรมการพิจารณาคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 14 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมการพัฒนาศักยภาพหมอประจำครอบครัว (หมอคนที่ 1 และคนที่ 2) แบบองค์รวม/เวชศาสตร์ครอบครัว
ประธาน : รองนายแพทย์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 150 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม Network Security
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
10 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมการใช้ HDC
ประธาน :
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การใช้ HDC
จำนวนผู้เข้าประชุม : 35 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 พฤษภาคม 2566
ถึง
9 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
3 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก และกัญชาทางการแพทย์ สสจ.กาญจนบุรี และ สสจ.สมุทรสงคราม
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
3 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม ก.บ.ห. ครั้งที่2/2566
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 25 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคัดเลือก
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การจัดฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 พฤษภาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประธาน : รองสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 10 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 16 คน