ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
28 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
1 มีนาคม 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการร้านอาหาร
ประธาน : นายสำราญ เจริญผล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมที SM CM เพื่อพัฒนางานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
28 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : พิจารณาคอมพิวเตอร์
ประธาน : รองอมรเทพ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 9 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
28 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมจริยธรรม
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานเพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตฯ
ประธาน : รองนายแพทย์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 70 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
27 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : นักศึกษาทันตแพทย์มหิดล
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : สิตา รุ่งประเสริฐ
หน่วยงาน : ทันตสุขภาพ
โทร. 3026
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการ ม.41
ประธาน : คุณสุรัตน์ พลบุตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ประเภท รพ.สต. ระดับประเทศ
ประธาน : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
23 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 70 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : คุณวิไรรัตน์ เดียวกูล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
22 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : คุณวิไรรัตน์ เดียวกูล
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
22 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการร้านยา
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : จีราวรรณ พิงภักดิ์
หน่วยงาน : คุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 3014
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
21 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ประเภท รพศ/รพท. ระดับประเทศ
ประธาน : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
21 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิร่วมกันของสหวิชาชีพ
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานเตรียมการกลั่นกรอง การเปิด การยกฐานะ การขยายหน่วยบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566 (ผ่ารระบบ Webex)
ประธาน : รองฉัตรชัย สมานมิตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
20 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
17 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คลังจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : ผวจ.พบ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
16 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
16 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี และกรอบการตรวจราชการ ประจำปี 2566
ประธาน : นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 180 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
15 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ประธาน : หน.สนง.ปภ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
15 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สสจ.เพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับประเทศ
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ2566
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
14 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ2566
ประธาน : รองบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
ประธาน : นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับประเทศ
ประธาน : รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการติดตั้งระบบโซล่าเซล
ประธาน : นายอมรเทพ บุตรกตัญญู
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
8 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะกรรมการการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก้ผู้บริหารสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจาการให้บริการสาธารณสุข
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
8 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมการเขียนโครงการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
7 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5
ประธาน : รองฯ ฉัตรชัย สมานมิตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
3 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย ปี 2566
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 120 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรค
หน่วยงาน : กลุ่มงานควบคุมโรค
โทร. 3017
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมรับตรวจราชการ
ประธาน : รอง นพ.สสจ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 3 อาคาร 3
2 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นายแพทย์จีระศักดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : สิตา รุ่งประเสริฐ
หน่วยงาน : ทันตสุขภาพ
โทร. 3026
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 กุมภาพันธ์ 2566
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (อาคารหลังเก่า)
ชั้น 2 อาคาร 2
1 กุมภาพันธ์ 2566
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประธาน : นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 5 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 6 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 11 คน