ระบบจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


รายการประชุมเดือนพฤษภาคม 2565

สถานะ
ห้องประชุม/วัน - เวลา
รายละเอียดจองห้องประชุม
ผู้จอง/เบอร์ติดต่อ
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
31 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
ประธาน : -
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
31 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ
ประธาน : รองบุญลาภ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
31 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงงานวิจัยและนวัตกรรม
ประธาน : ผอ.อนุธิดา
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
31 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
30 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ขับเคลื่อนเครือข่ายเลิกสูบ ลดเชื้อ ป้องกันวิกฤตโควิด
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
27 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข
ประธาน : รองนายแพทย์สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
27 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข
ประธาน : รองนายแพทย์สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
26 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ
ประธาน : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
26 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ตรวจสอบภายใน
ประธาน : หัวหน้าบริหาร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : sarabun
หน่วยงาน : ธุรการ
โทร. 3007
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ
ประธาน : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
25 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ
ประธาน : อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
25 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ (พิจารณาต่อสัญญา / เลิกจ้าง)
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : จันทร์เพ็ญ แววนิล
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
25 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ปี 2565-2569
ประธาน : นพ.สุทัศน์ ไชยยศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
25 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
24 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : คณะทำงานโครงการเลิกสูบลดเชื้อฯ
ประธาน : รอง นพ. สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
24 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ซ้อมแผนฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม้
ประธาน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
23 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุมเตรียมแผนบูรณาการสมุนไพรเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้สูงอายุ
ประธาน : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
20 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองหมอพื้นบ้าน
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : kodchakon klinmalee
หน่วยงาน : แพทย์แผนไทย
โทร. 3029
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
20 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังการปรับรูปแบบการตรวจราชการ รอบที่ 2
ประธาน : รองฉัตรชัย สมานมิตร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 15 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
19 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดผลงานผู้สูงอายุ ปี65
ประธาน : นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
17 พฤษภาคม 2565
ถึง
19 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ประธาน : นพ.สสจ.พบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 55 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
18 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : Zoom กองตรวจเขต 5 แนวทางตรวจรอบ 2
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
17 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : Webex สป.สรุปตรวจราชการ รอบ1
ประธาน : รอง นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
17 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
17 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ครอบครัวมั่นคง
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
13 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข
ประธาน : รองนายแพทย์สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
13 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุข
ประธาน : รองนายแพทย์สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
12 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 3005
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
12 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน การเลื่อน
ประธาน : รองนายแพทย์สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
ชื่อ : เยาวรัตน์ อ่วมอุ่ม
หน่วยงาน : ทรัพยากรบุคคล
โทร. 3030
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
12 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ครอบครัวมั่นคง
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 49 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
11 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ
ประธาน : ผู้ว่าราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
10 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดผลงานผู้สูงอายุ ปี65
ประธาน : นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
10 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ
ประธาน : ผู้ว่าราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
9 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประกวดผลงานผู้สูงอายุ ปี65
ประธาน : นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : ส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. 3019
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
9 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ
ประธาน : ผู้ว่าราชการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : งานอนามัย
หน่วยงาน : อาชีวเวชศาสตร์
โทร. 3021
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
9 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : เตรียมการรับเสด็จองค์ประธาน โครงการTO BE NUMBER ONE
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
6 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : วัคซีน
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : สำนักเลขาฯ
หน่วยงาน : สำนักเลขา
โทร. 3005
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
6 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 16:30:00
เรื่อง : ชมรมอสม.
ประธาน : รองนพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
6 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30 คน
ชื่อ : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน่วยงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
โทร. 3022
ห้องประชุม 3 (กาญจนาภิเษก)
ชั้น 3 อาคาร 3
5 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน จังหวัดเพชรบุรี
ประธาน : นพ.สสจ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
ชื่อ : กิติมา
หน่วยงาน : ประกันสุขภาพ
โทร. 3013
ห้องประชุม 1 (สสจ.เพชรบุรี)
ชั้น 2 อาคาร 2
2 พฤษภาคม 2565
13:00:00 - 16:30:00
เรื่อง : ประสานงานการดำเนินงานถวายความปลอดภัย
ประธาน : รองเพ็ญศรี
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
ชื่อ : พัฒนาคุณภาพฯ
หน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทร. 3020
ห้องประชุม 1 (พระนครคีรี)
ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น
2 พฤษภาคม 2565
08:30:00 - 12:00:00
เรื่อง : ประชุม กวป.
ประธาน : นพ.สสจ.
จำนวนผู้เข้าประชุม : 45 คน
ชื่อ : พัฒนายุทธศาสตร์​ฯ
หน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
โทร. 3018
© 2017 | ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี |ผู้เข้าใช้วันนี้ 9 คน| ผู้เข้าใช้ทั้งหมด 13 คน