ผลการบันทึกข้อมูล e-SUC1 ประชากรต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อสถานพยาบาล 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08567: สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ - - - - - - - - - -
2 10736: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า - - - - - -
3 08558: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาน - - - - - - - - - -
4 08559: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม - - - - - - - - - - - -
5 08560: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม - - - - - - - - - - -
6 08561: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย - - - - - - - - - - - -
7 08562: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่ม - - - - - - - - - - - -
8 08563: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน - - - - - - - - - - - -
9 08564: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ส้ม - - - - - - - - -
10 08565: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคอย - - - - - - - - - - - -
11 08566: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก - - - - - - - - - - - -
12 08568: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง - - - - - - - -
13 08569: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสะแก - - - - - - - - - - - -
14 08570: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง - - - - - -
15 08571: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำมะโรง - - - - - - - - - - - -
16 08572: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพพระ - - - - - - - - - - - -
17 08573: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ - - - - - - - - - - -
18 08574: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน - - - - - - - - - - -
19 08575: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะพร้าว - - - - - - - - -
20 08576: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก - - - - - - - - - - - -
21 08577: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน - - - - - - - - - -
22 08578: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง - - - - - - - - - - - -
23 08579: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน - - - - - - - - - -
24 08580: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ - - - - - - - - - - - -
25 14460: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน - - - - - - - - -
26 11308: โรงพยาบาลเขาย้อย - - - - - - -
27 08581: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย ตำบลเขาย้อย - - - - - - - - - -
28 08582: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง - - - - - -
29 08583: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเค็ม - - - - - - - - -
30 08584: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง - - - - - - - - - -
31 08585: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล - - - - - -
32 08586: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรง - - - - - - - - - -
33 08587: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล - - - - - - - - -
34 08588: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล - - - - - -
35 08589: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง - - - - - -
36 08590: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยท่าช้าง - - - - - - - - - - -
37 08591: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ - - - - - -
38 08592: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ - - - - - -
39 11309: โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง - - - - - -
40 08593: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง - - - - - - - -
41 08594: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง - - - - - - - - - - -
42 08595: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง - - - - - - - -
43 08596: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้ำกลัดเหนือ - - - - - - - - - -
44 08597: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ - - - - - - -
45 08598: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ - - - - - - -
46 08599: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้ำกลัดใต้ - - - - - - -
47 08600: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ - - - - - - - - - - -
48 11310: โรงพยาบาลชะอำ - - - - - -
49 14283: ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ - - - - - - - -
50 08601: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า - - - - - - - - -
51 08602: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง - - - - - - - - -
52 08603: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ - - - - - - - -
53 08604: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ - - - - - - - - -
54 08605: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองศาลา - - - - - - - - -
55 08606: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ - - - - - - -
56 08607: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ใหม่พัฒนา - - - - - - - - - -
57 08608: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา - - - - - - - - - -
58 08609: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา - - - - - - -
59 08610: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา - - - - - - - - -
60 08611: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา - - - - - - - - - -
61 08612: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย - - - - - - - - - - -
62 08613: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย - - - - - - - - - -
63 11311: โรงพยาบาลท่ายาง - - - - - - -
64 08614: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง - - - - - - -
65 08615: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย - - - - - - - - - - -
66 08616: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง - - - - - - - - - -
67 08617: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก - - - - - - - -
68 08618: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก - - - - - - - - - - - -
69 08619: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบปลาเค้า - - - - - - - - - - - -
70 08620: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก - - - - - - - - - - -
71 08621: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก - - - - - - - -
72 08622: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้รวก - - - - - -
73 08623: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไคร้ - - - - - - - - - - - -
74 08624: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง - - - - - - - - - - - -
75 08625: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง - - - - - - - - - - -
76 08626: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปึกเตียน - - - - - - - - - - - -
77 08627: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก - - - - - - - - - - - -
78 08628: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากระปุก - - - - - - - - -
79 08629: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก - - - - - - - - - - - -
80 08630: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแลง - - - - - - - - - - - -
81 08631: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง - - - - - -
82 11842: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ - - - - - - - - - - - -
83 11843: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง - - - - - - -
84 11312: โรงพยาบาลบ้านลาด - - - - - - -
85 08632: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด - - - - - - - -
86 08633: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาด - - - - - - - - - - - -
87 08634: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน - - - - - - - - - - - -
88 08635: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหรุ - - - - - - - - - - - -
89 08636: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ - - - - - - - - - - - -
90 08637: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่มะขาม - - - - - - - - - - - -
91 08638: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน - - - - - - - - - - -
92 08639: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเจ็ด - - - - - - - - - - -
93 08640: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะปุ - - - - - - - - - - - -
94 08641: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดโพธิ์ - - - - - - - -
95 08642: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร - - - - - - - - - - - -
96 08643: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก - - - - - - - - - - - -
97 08644: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ - - - - - - - - - - - -
98 08645: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน - - - - - - - - - - - -
99 08646: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข้อง - - - - - - - - - - - -
100 08647: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง - - - - - - - - - - - -
101 08648: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ - - - - - - - - - -
102 08649: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก - - - - - - - - - - - -
103 08650: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก - - - - - - - - - - - -
104 11313: โรงพยาบาลบ้านแหลม - - - - - - -
105 08651: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนไทร - - - - - - - - - - - -
106 08652: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทะเล - - - - - - - - - - - -
107 08653: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว - - - - - - - - - - -
108 08654: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว - - - - - - - - - - - -
109 08655: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย - - - - - - - - -
110 08656: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูน - - - - - -
111 08657: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก - - - - - - - - - - - -
112 08658: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนออก - - - - - - - - - -
113 08659: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก - - - - - - - - -
114 08660: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก - - - - - - - - - - -
115 08661: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหอ ตำบลบางครก - - - - - - - -
116 08662: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง - - - - - - - - - - -
117 08663: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้งออก - - - - - - - - -
118 11314: โรงพยาบาลแก่งกระจาน - - - - - -
119 08664: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน - - - - - - - - -
120 08665: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน - - - - - - -
121 08666: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน - - - - - - - - -
122 08667: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองพี่น้อง - - - - - - - - - - -
123 08668: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์ - - - - - - -
124 08669: สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี - - - - - -
125 08670: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ - - - - - -
126 08671: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพรียง - - - - - - -
127 14285: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง - - - - - -

ประมวลผลเมื่อ 28 มี.ค. 2566 เวลา 13:02 น.