นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

dr.sutat.jpg

plap.jpg

samart.jpg

samart.jpg

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์

นายสำราญ เจริญผล

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

นางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์

นายแพทยเชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

ประธานแม่บ้านสาธารณสุข
สาขาจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

นพ.จีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

 

นางมุทิตา เครือปะละ

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางภัทรภรณ เอี่ยมสอาด

นายภิญโญ ภู่ประภา

นายณรงค์  พุทธรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
 

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล

นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

ทพญ.อนัญญา กลับประดิษฐ

นางไพรัตน์ มณีสะอาด

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

ทันแพทย์ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
พิเศษ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน

นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ

น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พิเศษ

         เภสัชกรชำนาญการ
 

 

นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

นพ.ประกาศิต  ชมชื่น

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

พญ.ปิยนุช  ศรีสุคนธ์

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

พญ.อรวรรณ  ตะเวทิพงศ์

นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้

พญ.อนุธิดา ประทุม

 


นายณรงค์  ไมตรีจิตร์

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายสนอง  เบี่ยงสวาท

นายเชาว์  ทองมา

นายธรรมรงค์  ทวีศรี

นายประเสริฐ  ปลอดโปร่ง

นางสุมาลี  จันทรสุขโข

นายสุขประเสริฐ ทับสี