นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

dr.sutat.jpg

plap.jpg

samart.jpg

samart.jpg

นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ

นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์

นายสำราญ เจริญผล

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

นางมัลลิกา  แทนสวัสดิ์

นายแพทยเชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
032-425100 ต่อ 3005

นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
032-425100 ต่อ 3005

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
032-425100 ต่อ 3005

ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข
สาขาจังหวัดเพชรบุรี
032-425100 ต่อ 3006

   

 

     

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โรงพยาบาลบ้านแหลม ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแหลม
032-425100 ต่อ 3005

สาธารณสุขอำเภอ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ ปฏิบัติหน้าที่
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
032-425100 ต่อ 3005

 

นางมุทิตา เครือปะละ

นายฉัตรชัย  สมานมิตร

นางภัทรภรณ เอี่ยมสอาด

นายภิญโญ ภู่ประภา

นายณรงค์  พุทธรักษา

นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ
 

 

นายพงศ์พิสิฐ นานานุกูล

นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์

นางเพ็ญศรี หว่านล้อม

รอการแต่งตั้ง

นางไพรัตน์ มณีสะอาด

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

 

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
พิเศษ

 

 

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน

นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ

น.ต.หญิงเบญจพร พุฒคำ

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
พิเศษ

         เภสัชกรชำนาญการ
 

 

นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ

นพ.ประกาศิต  ชมชื่น

นพ.จตุภูมิ  นีละศรี

พญ.ปิยนุช  ศรีสุคนธ์

นพ.อมรเทพ  บุตรกตัญญู

พญ.อรวรรณ  ตะเวทิพงศ์

นพ.ปางชนม์ เตี้ยแจ้

พญ.อนุธิดา ประทุม

 


นายณรงค์  ไมตรีจิตร์

นายประสาน  วงค์ลาวัลย์

นายสนอง  เบี่ยงสวาท

นายเชาว์  ทองมา

นายธรรมรงค์  ทวีศรี

นายประเสริฐ  ปลอดโปร่ง

นางสุมาลี  จันทรสุขโข

นายสุขประเสริฐ ทับสี