กระทรวงสาธารณสุข
มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

 

จังหวัด

โครงสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2561-2564