โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 15  ตุลาคม 2562 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
* สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

* กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

* สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช)