คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๕/๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พฤษภาคม๒๕๖๕
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๓๑ มีนาคม๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการจัดงาน รำวง ลิเก คอนเสิร์ต งานอีเวนต์ งานพิธีกรรมและประเพณี และการแสดงดนตรีในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ปี 2565 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (Blue Zone)จังหวัดเพชรบุรี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (Blue Zone)จังหวัดเพชรบุรี มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๗/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (Blue Zone)จังหวัดเพชรบุรี มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มกราคม ๒๕๖๔
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2564 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๒๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๒๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการบูรณาการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชะอำ (the blue zone)จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๒๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ธันวาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๑๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๑๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ ๕ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๙๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีงานศพ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๘๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๗๖๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคและควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการเดินทาง ตุลาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๗๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางและยกเลิกการห้ามเข้าไปหรืออกจากพื้นที่ในบางพื้นที่ ตุลาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตุลาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๔๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าออกจาก บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด และกำหนดมาตรการจัดการโควิด-19 ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๔๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๔๐๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ กันยายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๔๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๖๗/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้า/ออกจากบริษัท สายรักไทยฯ และมาตรการจัดการโควิด-19 สิงหาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ฉบับที่ ๔ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ บ้านพักฯ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พัก ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๘๗/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรืออกไปจากพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันโรค และควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงาน กรกฎาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง และกำหนดมาตรการมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๓๐ มิิถุนายน ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตกรณีการจัดงาน/กิจการซึ่งมีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากกว่า 100 คน ๒๙ มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้า/ออกจาก บริษัทสตาร์ซัน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และกำหนดมาตรการในการจัดการโรคโควิด-19 ๒๙ มิิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโรงเรียนและสถานศึกษา ฉบับที่ ๒ ๒๙ มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยและอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๒๖ มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๙๖/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๒๐ มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๘๒/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้า/ออกจาก บริษัทเอ็มเมอรัลด์ฯ และกำหนดมาตรการในการจัดการโรคโควิด-19 ๑๗มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดการดำเนินงานสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ๑๗มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๗๙/๒๕๖๔ เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรี (ศปก.จ.) ๑๙มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือแรงงาน บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ๑๐มิิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในโรงเรียนและสถานศึกษา ๑๐มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๑๑/๒๕๖๔ กำหนดมาตรการจัดการโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง การขยายระยะเวลาคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มิิถุนายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในบางตำบลของอำเภอเขาย้อย ๓๐พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งสถานที่เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและสถานที่กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๒๗พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดเพชรบุรี ๒๓พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบุรี ๒๒พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง ให้พนักงานแรงงาน บุคคลของบริษัทแคล-คอมพ์ฯ รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ๒๑พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าของสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ๒๑พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ๒๐พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๘๔/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าไปหรืออกจากอาคารสถานที่เป็นการชั่วคราว และจัดตั้งสถานที่ป้องกันฯ ๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๕๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการเคลื่อนย้ายคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงและลูกเรือที่เดินเรือเข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พฤษภาคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๓๐เมษายน ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก ๒๘เมษายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง การปรับระดับพื้นทื่สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ๑๖เมษายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๗๕/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการปิดเปิดสถานที่และกิจกรรมบางประเภทตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เมษายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมษายน ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๓๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 3) ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 2) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการเปิดสถานที่่และกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๐/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฉบับที่ 1) ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด/ควบคุม/เฝ้าระวังสูง มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐/๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/คัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบุรี มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่อง การปิดสถานที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการชั่วคราว มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๔๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ ๑๑ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๔๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๔๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดดำเนินการสถานที่ กิจกรรมและกิจการต่างๆ ได้เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กันยายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๓๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการสถานที่ ทำกิจกรรม หรือกิจการต่างๆ ได้เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิงหาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรกฎาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๗๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๗๐/๒๕๖๓ เรื่อง ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ สาดน้ำ หรือทำกิจกรรมทางน้ำอื่นใดในแม่น้ำเพชรบุรี มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๘๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดสถานที่ สถานประกอบการ หรือทำกิจกรรมบางประเภทได้ เพิ่มเติม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๙๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง เแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง เปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดร้านหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๘๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๗/๒๕๖๓ เรื่อง ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง ให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤษภาคม ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๘๘/๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการจังหวัดเพชรบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๔๒/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๒๓/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๑๔/๒๕๖๓ การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๖๐๖/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๕/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๒/๒๕๖๓ มาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๑/๒๕๖๓ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๙๐/๒๕๖๓ การป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมษายน ๒๕๖๓
คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๕๘๙/๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการ อปท.ปิดการให้บริการบางประเภทที่เสี่ยงต่อ COVID-19 เมษายน ๒๕๖๓
การติดต่อราชการกับสำนักงาน กพร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมษายน ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ ๗ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องขอความร่วมมือในการงดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากยากแก่การควบคุม ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องห้ามเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓


คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มกราคม ๒๕๖๔
คำสั่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) มกราคม ๒๕๖๔
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) มกราคม ๒๕๖๔
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๕) ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
คำสั่ง ศบค.ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ (ฉบับที่ ๕) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
คำสั่ง ศบค.ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา ๙ (ฉบับที่ ๔) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) เมษายน ๒๕๖๓
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓