ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ>>>

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างในโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Imitiatve 3 Elimination : RAI3E) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการ ระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างในโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Imitiatve 3 Elimination : RAI3E) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการ ระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่านต่อ>>>

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างในโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Imitiatve 3 Elimination : RAI3E) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการ ระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างในโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาในกลุ่ม ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Regional Artemisinin Imitiatve 3 Elimination : RAI3E) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการ ระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่านต่อ>>>