ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน์ (VISION)
องค์การสุขภาพชั้นเลิศของประเทศที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพแบบมืออาชีพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES)
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรค
3. สร้างความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
4. พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนากำลังคนสู่ความเป็นเลิศ
6. บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (GOALS)
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล คุ้มครองสุขภาพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
2. โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ลดลง
3. ระบบบริการมีคุณภาพที่เป็นเลิศ สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
4. มีกำลังคนที่เก่ง ดี มีสุข และมีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
5. ระบบบริหารจัดการมีความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล