วิจัยและพัฒนา

บทความวิจัย
เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
คำแนะนำขั้นตอนการส่งโครงร่างการวิจัย
แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สสจ.เพชรบุรี
เล่มวิจัยเผยแพร่